Heaven4Skin

 

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí maloobchodní smluvní vztahy mezi provozovatelem internetového obchodu www.heaven4skin.cz společností Heaven4skin s.r.o., IČ: 28509161, se sídlem Na Zeleném Vršku 182, 251 69  Velké Popovice, zapsanou u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 146652 (dále jen "Provozovatel") a kupujícím spotřebitelem. Kontaktní údaje jsou uvedené v sekci Kontakt.

1.2 Právní vztahy mezi Provozovatelem a kupujícím spotřebitelem výslovně neupravené těmito Podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a souvisejícími předpisy, a to vždy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

 

2. Vymezení pojmů a POUŽITÍ TĚCHTO PODMÍNEK

2.1 Provozovatelem je osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní činností, tj. v souvislosti s provozem tohoto internetového obchodu přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2.2 Kupujícím spotřebitelem (dále jen „Kupující“) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná.

2.3 Spotřebitelskou smlouvou se pro účely těchto Podmínek rozumí smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně Kupující a na druhé straně Provozovatel.

2.4 Tyto Podmínky se nevztahují na smlouvy uzavírané kupujícím, který není spotřebitelem; v takovém případě se použijí Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní odběratele.

 

3. Objednávka a uzavření smlouvy

3.1 Způsob výběru a objednání zboží je podrobně popsán v sekci Jak nakupovat.

3.2 Před podáním objednávky je na tyto Podmínky kupující spotřebitel upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Podáním objednávky kupující spotřebitel stvrzuje, že se s těmito Podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

3.3 Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Provozovatelem na stránky internetového obchodu. Kupní smlouva vzniká na základě tohoto návrhu za předpokladu, že: i) nedošlo k vyčerpání zásob anebo Provozovatel neztratil schopnost plnit a ii) Provozovatel potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce přijetí objednávky.

3.4 Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

3.5 Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

3.6 Smlouva mezi Provozovatelem a Kupujícím je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je Provozovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto Podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách Provozovatele a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. V případě změny těchto podmínek je jejich předchozí znění dostupné na internetových stránkách Provozovatele minimálně po dobu 3 let od okamžiku, kdy došlo k jejich změně.

3.7 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky si nese každý Kupující sám v závislosti na jím zvoleném poskytovateli služeb elektronických komunikací.


4. Ceny

4.1 Kupní cena je stanovena dle ceníku Provozovatele platného v době objednání zboží a je konečná, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit.

4.2 Součástí ceny zboží nejsou náklady na dopravu, dobírku (viz čl. 6 níže) ani balné (viz čl. 4.4 níže), není-li stanoveno v těchto Podmínkách jinak.

4.3 Balné ve výši 35,- Kč včetně DPH na jednu zásilku je účtováno pouze u objednávek v hodnotě do 300,- Kč včetně; u objednávek v ceně nad 300,- Kč (včetně DPH) balné účtováno není.

4.4 Celkovou cenu a další náklady v souladu s těmito Podmínkami zjistí Kupující v rámci celkového přehledu objednávky před jejím odesláním.


5. Platební podmínky

5.1 Kupující spotřebitel může zvolit následující formy úhrady:

i) platbu předem převodem na bankovní účet Provozovatele

ii) dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím České pošty nebo kurýrní služby Geis Parcel.

5.2 Zboží zůstává do úplného zaplacení kupujícím spotřebitelem majetkem Provozovatele.

 

6. Dodací podmínky

6.1 Zboží je standardně zasíláno na území České republiky a Slovenska. Doprava objednaného zboží je zajišťována Českou poštou nebo přepravní službou General Parcel. Výše poštovného je závislá na způsobu doručení a zvolené formě úhrady dle čl. 5 výše.

  Území Přepravce
  Způsob úhrady
  Cena
  Česká republika
  Česká pošta
  Bankovním převodem (čl. 5.1.i))
   94,-
  Česká republika
  Česká pošta Dobírkou (čl. 5.1.ii))
   130,-
  Česká republika Geis Parcel
  Bankovním převodem (čl. 5.1.i))
   90,-
  Česká republika Geis Parcel Dobírkou (čl. 5.1.ii))
   128,-
  Slovensko Česká pošta Bankovním převodem (čl. 5.1.i))
   264,-

6.2 Při nákupu v hodnotě nad 1.500,- Kč včetně DPH je poštovné v rámci České republiky zdarma. Při doručování na Slovensko je poštovné zdarma při nákupu v hodnotě nad 2.900,- Kč včetně DPH.

6.3 Při platbách ze zahraničí hradí Kupující své bance bankovní poplatky za peněžní převod. Při zadávání platebního příkazu je proto Kupující povinen zvolit typ bankovních poplatků “SPOLEČNÝ (SHARE)” / „SHA“. Kupní cena včetně případných dalších nákladů je považována za uhrazenou, pokud je zaplacena v plné výši.

6.4 Zboží skladem je expedováno na adresu kupujícího uvedenou v objednávce obvykle nejpozději do následujícího pracovního dne od přijetí objednávky. Vzhledem k charakteru prodávaného zboží nevytváří Provozovatel u vybraných položek velké zásoby, aby kupujícímu zajistil vždy čerstvé produkty. Proto pokud nemá Provozovatel předmětné zboží k dispozici na skladu, které je označeno pojmem „dočasně vyprodáno“ nebo „na dotaz“, v okamžiku objednání, informuje neprodleně o této skutečnosti kupujícího s návrhem termínu dodání zboží.

6.5 Kupující spotřebitel by měl bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky a případné poškození krabice. Kupující spotřebitel je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující spotřebitel od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku kupující spotřebitel neprodleně oznámí Provozovateli na e-mailové adrese info@heaven4skin.cz a sepíše s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zašle e-mailem nebo poštou Provozovateli.

6.6 Nesplněním této povinnosti není dotčeno právo Kupujícího uplatnit vady zboží dle záručních podmínek, včasné oznámení vady však usnadní a urychlí vyřízení reklamace. V opačném případě může Provozovatel Kupujícímu prokázat, že vadu na zboží způsobil sám.

 

7. Záruka

7.1 Kupující může uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, nelze právo z vady uplatnit po skončení takové doby. Záruka se nevztahuje na zboží, které bylo po převzetí Kupujícím poškozeno, nebo kterému byla jiná vytýkaná vada způsobena:

i) nevhodným, nebo neodborným zacházením,
ii) přírodními živly,
iii) běžným opotřebením (obvyklým používáním).

7.2 Pokud má dodané zboží vady, má Kupující právo
i) požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy;
ii) na bezplatné odstranění vady, byl-li by vzhledem k povaze vady postup podle bodu i) neúměrný, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu;
iii) v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, požadovat dodání nové věci bez vad (anebo výměnu součásti) či od smlouvy odstoupit;
iv) požadovat přiměřenou slevu, pokud Kupující sám neuplatnil své právo podle bodů i) až iii) anebo mu Provozovatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit – včetně případů, kdy nejsou splněny podmínky pro uplatnění práv dle bodů i) až iii) –, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
7.3 Dodané zboží má vady především tehdy, pokud nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Provozovatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který Provozovatel pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.4 Kupující sdělí Provozovateli, jaké právo uvedené v čl. 7.2 si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.


8. POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ ZÁRUČNÍCH VAD (Reklamace)

8.1 Reklamaci Kupující uplatní na e-mailové adrese info@heaven4skin.cz nebo na tel. č. 601 565 920. Při uplatnění reklamace Kupující předloží spolu s reklamovaným zbožím i originální doklad o koupi prokazující, že zboží bylo zakoupeno u Provozovatele. Kupující je povinen zboží zabalit do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, který vyhovuje nárokům přepravy křehkého zboží, a takto zabalenou zásilku doporučeně (nikoliv na dobírku) zaslat na adresu sídla Provozovatele. O reklamaci Provozovatel rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady Provozovatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 
8.2 V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno Kupujícímu zpět na jeho náklady. Náklady spojené s přepravou zboží Kupujícímu po vyřízení oprávněné reklamace jsou hrazeny Provozovatelem.

 

9. Odstoupení od smlouvy

9.1 V souladu s § 1829 občanského zákoníku má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží a Kupující nese náklady na zaslání zboží zpět Provozovateli.

9.2 Rozhodne-li se Kupující využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat Provozovateli písemně nebo prostřednictvím e-mailu info@heaven4skin.cz nejpozději do 14. dne od převzetí zboží.
 
9.3 Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle nebo předá Provozovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a to na své náklady. Zboží je Kupující povinen vrátit nejlépe neotevřené, nepoškozené, v původním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Kupující odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; zejména v případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může Provozovatel vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku.
 
9.4 Kupující zašle zboží spolu s dokladem o koupi (stačí kopie) doporučeně (nikoliv na dobírku) na adresu sídla Provozovatele. Zboží musí být zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, který vyhovuje nárokům přepravy křehkého zboží.
 
9.5 Peníze za vrácené zboží budou Kupujícímu vráceny do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než Kupující vracené zboží předá Provozovateli nebo prokáže, že zboží Provozovateli odeslal.
 
9.6 Platba za vrácené zboží je prováděna bezhotovostně platbou na účet, složenkou prostřednictvím České pošty, případně může být předmětná částka čerpána kupujícím spotřebiteli při dalším nákupu. Při odstoupení od smlouvy Kupující uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny a neučiní-li tak, Provozovatel vrátí peníze stejným způsobem, jakým je přijal.

9.7 Kupující v souladu s § 1837 písm. g) občanského zákoníku zejména nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

10. Ochrana osobních dat

10.1 Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje, které mu Kupující poskytne, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a nebudou zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě. Výjimku tvoří externí dopravce, kterému Provozovatel sdělí údaje nezbytně nutné k řádnému doručení zboží Kupujícímu.
 
10.2 Osobní údaje, které jsou poskytnuty Kupujícím Provozovateli za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 
10.3 Kupující má právo (i) na přístup ke svým osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) požadovat vysvětlení Provozovatele v případě, že Kupující pojme podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana jeho osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním. Tato práva uplatňuje Kupující na adrese Provozovatele nebo e-mailové adrese info@heaven4skin.cz.
 
 

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto Podmínky bez předchozího upozornění.

11.2 Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1. února 2014 a nahrazují obchodní podmínky vydané dříve; smlouvy uzavřené na základě objednávek odeslaných před tímto dnem se řídí dosavadními obchodními podmínkami.